KONKURS

„Piezz Band i inne zwierzęce marzenia”- konkurs na opowiadanie, które stanie się… słuchowiskiem!

Trwa konkurs na bajkę napisaną przez dzieci i młodzież w wieku 4-7 i  8-12 lat. Zwycięskie prace zostaną przerobione na słuchowiska i wyemitowane w Polskim Radiu Łódź oraz umieszczone na platformie Spotify, czy Youtube

 

Historie o zwierzętach powinny być ilustrowane - dzięki temu słuchowisko będzie także multimedialne. Abyśmy mieli pewność, że odczytujemy dobrze - prosimy rodziców o transkrypcję zapisków dziecka. Bajka powinna zmieścić się w maksymalnie 3 tysiącach znaków i opowiadać przygody zwierząt domowych.

 

Na zgłoszenia czekamy do 14 lipca 2021 do godziny 21:00.

 

Nagroda: Najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych zostaną wyłonione przez komisję. Nagrodą przygotowanie przez profesjonalny zespół słuchowiska i jego emisja na antenie Polskiego Radia Łódź.

Nagroda publiczności: Między 15 a 19 lipca do godziny 21:00 będzie można głosować na nadesłane prace - praca, która otrzyma najwięcej kciuków zostanie nagrodzona zestawem książek “Maurycy” i “Wakacje”. Głosowanie polega na polubieniu prac laureatów pierwszego etapu umieszczonych w galerii konkursowej na www.facebook.com/mamatygrys. Zwycięża osoba, której zgłoszenie zyskało najwięcej polubień. 

Zgłoszenia wysyłamy na formyprzekazu@gmail.com z dopiskiem KONKURS

Mailem należy wysłać:

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Załącznik

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN:

§1 Cele konkursu 

Celami konkursu są: 

1. Uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby zwierząt domowych, rozwijanie empatii.

2. Zachęcenie do kreatywnej zabawy 

3. Pobudzenie ciekawości do świata i działań plastycznych

4. Zachęcenie do rozrywki analogowej rozwijającej zdolności manualne oraz uważność

i skupienie

 

§2 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Piezz Band i inne zwierzęce marzenia” są Formy Przekazu Marta Pokorska-Jurek. 

3. Adres organizatora: Łódź

4. Strona internetowa organizatora www.formyprzekazu.com oraz www.mamatygrys.com 

5. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Marta Pokorska-Jurek 503-998-498, formyprzekazu@gmail.com

6. Konkurs jest częścią projektu “Piezz Band” finansowanego z projektu Kultugranty Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

 

§3 Założenia organizacyjne 

1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych. Zakres wieku to 4-12 lat. Kategorie wiekowe to 4-7 lat i 8-12 lat. 

2. Nagrodą jest utworzenie z nadesłanego opowiadania słuchowiska czytanego przez aktorów Teatru Pinokio - Hannę Matusiak i Piotra Osaka, zmontowanego przez Martę Pokorską-Jurek. Słuchowisko zostanie wyemitowane na antenie Polskiego Radia Łódź w audycji “Nasze dzieci” we wskazaną przez redaktora niedzielę. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. Najważniejszą częścią pracy konkursowej jest tekst - treść opowiadania. 

8. Prace powinny być wykonane na papierze, a także w formacie elektronicznym (JPG lub pdf). Opowiadanie nie powinno przekraczać 3 000 znaków.

9. Tematyka prac powinna być związana z ideą konkursu, to jest z marzeniami i z przygodami zwierząt domowych (psów, kotów, świnek morskich, chomików, żółwi, papug, pająków… itd)

10. Prace w imieniu uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów.

11. W mailu zaadresowanym do organizatora z dopiskiem “Konkurs” należy umieścić: 

a. pracę opisaną wg następującego wzoru:

 

imię i nazwisko, wiek, 

tytuł pracy, 

przepisany tekst pracy, 

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego wraz z telefonem kontaktowym, 

 

b. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego uczestnika; 

c. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego dziecka; Prace nadesłane drogą elektroniczną powinny zawierać oświadczenie zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany z datą i własnoręcznym podpisem). 

12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone. 

13. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. 

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.formyprzekazu.com

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

§4 Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2021 r. na wskazany w regulaminie adres e-mailowy

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone. 

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność pracy z tematem 

- jakość wykonania 

- oryginalność i pomysłowość 

- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania - stopień trudności wykonania. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na stronie www.formyprzekazu.com oraz na facebooku Mama Tygrys oraz Formy Przekazu. 

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  

§5 Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 20 lipca 2021.

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu. 

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu. 

4. Nagrodzona praca zostanie wyemitowana w formie słuchowiska w Radiu Łódź oraz umieszczona na platformie spotify, soundcloud oraz na youtube.com

 

§6 Nagrody 

1. Organizator konkursu przyzna dwie nagrody główne w dwóch kategoriach wiekowych (4-7 lat i 8-12 lat).

2. Nagroda publiczności. Między 15 a 19 lipca do godziny 21:00 będzie można głosować na nadesłane prace - praca, która otrzyma najwięcej kciuków zostanie nagrodzona zestawem książek “Maurycy” i “Wakacje”. Głosowanie polega na polubieniu prac laureatów pierwszego etapu umieszczonych w galerii konkursowej na www.facebook.com/mamatygrys. Zwycięża osoba, której zgłoszenie zyskało najwięcej polubień. 

3. Organizator zastrzega sobie wręczenie wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki od organizatora - naklejki lub magnesy z bohaterami książek o kocie Maurycym i psie Alfredzie

 

§7 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

konkurs z logosami.png
tło fb.png